Taverne Nino

Porat 185

Malinska, 51511

Telefon:  +385 52 758 051